bekescsaba

V čabianskom regióne slovenské komunity pracujú na zachovaní a odovzdaní slovenského dedičstva, duchovných, kultúrnych hodnôt, ako aj na spolupráci so slovenskými komunitami v materskej krajine a iných Slovákmi obývaných osád.

Od začiatku 18. storočia sa tu postupne usadili Slováci evanjelického vierovyznania a založili ústrednú osadu Čaba. Neskôr s  rozšírením čabianskeho salašského chotára sa tu usadili aj Slováci katolíckeho vierovyznania.

Osady regiónu pravidelne organizujú kultúrne podujatia rôzneho charakteru, vzdávajú hold svojim predkom s umiestnením pamätníkov, resp. pamätných tabúľ a dvojjazyčnými nápismi na začiatku a na konci obce. Podporujú činnosť rôznych slovenských umeleckých a záujmových skupín. Výučba slovenského jazyka sa tam, kde neučia v základnej škole slovenčinu, posunula na úroveň jazykových kurzov a letných jazykových táborov. Trojvrstvové výchovno-vzdelávacie zariadenie (materská škola, základná škola a gymnázium) funguje v Békešskej Čabe (prevádzkovateľ: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku), výučba slovenčiny prebieha v základnej škole v Kétšoproni (prevádzkovateľ: katolícka cirkev) a do týždňa raz zamestnanie v materskej škole v Telekgerendáši a Poľnom Berinčoku.

Veľmi aktívna je spolupráca medzi jednotlivými kolektívami. Jedným z najväčších spoločných podujatí je v prvý septembrový víkend Národnostný festival v pokoji a mieri.

V regióne prebieha pestrá vydavateľská činnosť. Rad za radom sa zrodia letáky, informačné publikácie o slovenskej pospolitosti. Pravidelne vychádza ročenka Čabiansky kalendár, mesačník Čabän a Zrnko-Magocska.

Dom slovenskej kultúry, kde sídli aj regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, podáva komplexný obraz o súčasnom kultúrnom živote Slovákov.

Osady

Békešská Čaba, Békéš, Čabasabady, Čorváš, Gerendáš, Elek, Kétšoproň, Medeš, Poľný Berinčok, Telekgerendáš

Kontakty UKSM

Vedúca: Hajnalka Krajcsovicsová
Adresa: 5600 Békéscsaba,
Kossuth tér 10.
Telefón: +36 30 546 8233
E-mail: szlovakhaz@gmail.com

Programy

Názov programu: Vernisáž výstavy z prác 20. rokov od Hortobágyi Mártonné Benkő Jolán

Čas: 3. september 2018

Miesto: Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

 

Názov programu: DVD prednáška Juraja Jozefa Farkaša o jeho indickom vysielaní

Čas:  10. september 2018

Miesto: Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

 

Názov programu: Slovenská delegácia v Dome slovenskej kultúry zo slovenskej obce Ratka
Slovenská samospráva obce Kétšoproň usporiada tradičné varenie lekváru pre žiakov miestnej školy

Čas:  11. september 2018.

Miesto: Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

 

Názov programu: Rozpomienková akcia na 20. ročnú aktivitu spevokolu Orgován v čabianskej Áchimovej sieni

Čas: 17. september 2018

Miesto: Békešská Čaba