Slovenský Komlóš sa nachádza v juhozápadnom cípe Békešskej župy. Názov naráža na divý chmeľ, ktorý sa po maďarsky volá „komló“, keďže toho rástlo veľa na tomto území. Prímenie „tót“, čiže Slovák poukazuje na národnosť tu žijúceho obyvateľstva.

Začiatkom 18. storočia barón Jozef Rudňanský usadil na svojich zemianskych majetkoch v Sentandráši slovenských poddaných. Napätie pri kolonizácii podnecovalo Slovákov k ďalšiemu sťahovaniu. Zemepán im ponúkol pustatinu Komlóš, kde sa podľa  zmluvy z r. 1746 tu osadilo 80 slovenských rodín. Začiatkom 19. storočia osada „vypúšťala svoje roje“ a Komlóšania spolu s obyvateľmi iných osád založili Nadlak a Veľký Bánhedeš. Neskôr z Nadlaku sa vrátili späť a založili Pitvaroš a Čanádalberti. Po národnooslobodzovacom boji v rokoch 1848-49 sa k väčšinovému evanjelickému obyvateľstvu prisťahovali katolíci a židia.

V každodennom styku Komlóšania medzi sebou používali stredoslovenské nárečie, ale v cirkevnom a školskom živote bol prítomný aj jazyk českej Kralickej biblie (bibličtina). Výučba slovenského jazyka sa začala v roku 1946, kedy založili slovenskú základnú školu. Čulý kultúrny život sa tu začal na začiatku 20. storočia, kedy vzniklo slovenské ochotnícke divadlo, ktoré s menšími prestávkami dodnes funguje. Zakladali sa aj ďalšie spolky a združenia, ktoré dodnes zohrajú dôležitú úlohu v zachovávaní slovenskej kultúry a identity obyvateľov obce.

Regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku sa v Slovenskom Komlóši založilo medzi prvými v roku 2004. Tu sídli miestna slovenská samospráva, Združenie – Únia slovenských organizácií v Maďarsku, Organizácia komlóšskych Slovákov a Nadácia pre komlóšskych Slovákov. Regionálne stredisko v spolupráci so Slovenskou samosprávou v Slovenskom Komlóši a Organizáciou komlóšskych Slovákov každoročne usporiadajú dve významné podujatia:

  1. Kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov a súťaž komlóšskej klobásy pri príležitosti osídlenia Slovenského Komlóša Slovákmi (24. apríl).
  2. Gastronomický deň v Slovenskom Komlóši (20. august)

Obce

Slovenský Komlóš, Veľký Bánhedeš, Pitvaroš, Ambrózka, Segedín

Kontakty UKSM

Vedúca: František Zelman
Adresa: 5940 Tótkomlós,
Liszt Ferenc u. 15.
Telefón: +36 30 546 1822
E-mail: ferenc.zelman@mail.totkomlos.hu

Programy

Deň nášho ľudového odevu

Čas: 4. júna 2022, 16.00 hod.

Miesto: Spoločenský dom (2837 Vértesszőlős, Templom utca 75.)

Noc múzeí

Čas: 25. jún 2022, 18.00 hod.

Miesto: Slovenský oblastný dom (2840 Oroszlány, Alkotmány u. 55.e)

Múzeumok Éjszakája

Időpont: 2022. június 25., 18.00 óra

Helyszín: Szlovák Tájház (2840 Oroszlány, Alkotmány u. 55.e)

Hudobný literárny večierok: Rada Karkuša (Naďlak)

Čas: 2. jún 2022, 18.00 hod.

Miesto: Regionálne stredisko UKSM (5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc u. 15.)