Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko),
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko)
a
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko)
(zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca)
vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú
vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa
priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2022,
a to najneskôr do 15. marca 2022 e-mailom na uksm@slovaci.hu a následne aj v tlačenej
podobe na adresu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (1114 Budapest, Ulászló u. 21.,
Maďarsko).
Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa
kultúrneho dedičstva (18. apríl) počnúc rokom 2018 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských
Slovákov. Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj Pamätné listy za prínos v oblasti kultúry
dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické
osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo
zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej
národnostnej kultúry na Dolnej zemi.

 

Výzva

Štatút

Návrhový list